Zasady przebywania osób trzecich w biurze GROUP AV Sp. z o.o. w związku z pandemią COVID-19

 

 1. Celem stworzenia niniejszych Zasad jest zmniejszenie ryzyka zachorowania naszych i Państwa pracowników i współpracowników przybywających w naszym biurze, zgodnie z wytycznymi odpowiednich organów administracji.
 2. Każda osoba lub podmiot współpracujący z Group AV, kierujące swoich przedstawicieli do biura Group AV Sp .z o.o. zobowiązane są do zapoznania się i stosowania poniższych Zasad.
 3. Przebywanie w naszym Biurze możliwe jest wyłącznie w przypadku, kiedy relacja z Group AV. nie może odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi IT oraz telefonów.
 4. W przypadku, kiedy wizyta w naszym Biurze jest konieczna ze względu na charakter naszych relacji, prosimy każdorazowo przed wizytą o informację o:
  • przewidywanej liczbie Państwa pracowników/współpracowników odwiedzających nasze Biuro,
  • potwierdzeniu zapoznania się z warunkiem przebywania w biurze Group AV przez Państwa pracowników/współpracowników, tj. korzystanie z maseczek ochronnych, zachowania dystansu społecznego w wymaganej odległości między Państwa pracownikami a pracownikami Group AV oraz w razie potrzeby stosowania środków higieny, które dostępne są w biurze Group AV.
  • potwierdzeniu przez Państwa (opartym na najlepszej wiedzy) braku zidentyfikowanego przypadku zachorowania wśród pracowników/współpracowników wykonujących zadania w biurze Group AV w ciągu 14 dni przed przyjściem do naszego Biura,
  • potwierdzeniu przez Państwa przekazania informacji Państwa pracownikom/współpracownikom, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie COVID-19 albo choroby zakaźnej u osób, które zamierzają przebywać w biurze Group AV lub styczności z takimi osobami w ciągu ostatnich 14 dni, nie powinny one przychodzić do biura Group AV.
 5. Informacje określone w pkt 4 powyżej należy przekazać do osoby, z którą zwyczajowo Państwo kontaktują się w relacjach z Group AV.
 6. W sytuacji, gdyby zidentyfikowali Państwo przypadek zachorowania wśród pracowników/współpracowników, którzy przebywali w biurach Group AV w okresie 14 dni przed zachorowaniem oczekujemy, że poinformują Państwo o tym fakcie niezwłocznie osobę, która zwyczajowo kontaktuje się z Państwem ze strony Group AV.
 7. Informacje określone w pkt 4 i 6 powyżej, powinny być nam w taki sposób przekazywane aby nie pozwalały nam na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.
 8. W wypadku zidentyfikowania przypadku zachorowania (lub podejrzenia zachorowania) na COVID-19 wśród pracowników/współpracowników Group AV, którzy mogli mieć kontakt z Państwa pracownikiem/współpracownikiem, osoba odpowiedzialna funkcjonalnie za współpracę z Państwem przekaże Państwu informację o tym fakcie.
 9. Osoby przyjeżdzające z zagranicy, a planujące przebywanie w Biurze Group AV, prosimy o wcześniejszy kontakt z osobą, z którą zwyczajowo współpracują lub która funkcjonalnie odpowiedzialna jest za współprace, w celu przeprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa.
 10. Osoby przebywające w Biurze Group AV, które nie stosują się do niniejszych Zasad mogą zostać niewpuszczone na teren naszego Biura lub poproszone o opuszczenie naszego Biura.
 11. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany powyższych Zasad przy jednoczesnym poinformowaniu Państwa o tych zmianach.
 12. Przebywanie w naszym Biurze przez Państwa pracowników/współpracowników rozumiane, będzie jako akceptacja powyższych Zasad. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji osób, które będą przebywać w naszym Biurze, poprzez kierowanie do nich zapytań dotyczących znajomości powyższych Zasad.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni powyższych Zasad.
 14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają wytyczne odpowiednich organów administracji oraz przepisy prawa polskiego.