Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Kompleksowa realizacja multimedialna wystawy stałej. Projekt zrealizowaliśmy dla Muzeum Gdańska w ramach zadania pn. „opracowanie treści multimedialnych wraz z dostawą i montażem urządzeń do wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Gdańsku”

W zakresie Group AV było m.in.:

  • Produkcja treści multimedialnych, które obejmują filmy, prezentacje, animacje komputerowe, ścieżki dźwiękowe, edukacyjne gry komputerowe, aplikacje multimedialne itd.
  • Kompleksowe wykonanie instalacji audiowizualnych wraz z dostawą i montażem urządzeń

O muzeum:

MUZEUM BURSZTYNU W NOWEJ LOKALIZACJI

Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. W Gdań­sku jest jedna z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie, którą można oglądać na wystawie stałej Muzeum Bursz­tynu w nowej loka­li­za­cji – w Wiel­kim Mły­nie w Gdań­sku. Muzeum zapra­sza zarówno tych, któ­rzy kochają bursz­tyn, jak i wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby dowie­dzieć się o nim wię­cej.

… W WIELKIM MŁYNIE!

Po 15 latach dzia­łal­no­ści w Zespole Przed­bra­mia, czyli w Katowni i Wieży Wię­zien­nej, Muzeum Bursz­tynu prze­nosi się do Wiel­kiego Młyna na Sta­rym Mie­ście. To naj­więk­szy młyn śre­dnio­wiecz­nej Europy, napę­dzany nie­gdyś wodami Kanału Raduni, wznie­siony przez Krzy­ża­ków ok. 1350 roku, a przy tym jeden z naj­więk­szych obiek­tów zabyt­ko­wych naszego mia­sta. Powierzch­nia wysta­wien­ni­cza muzeum zwięk­sza się trzy­krot­nie, osią­ga­jąc nie­mal tysiąc metrów kwa­dra­to­wych.

ZOBACZ NOWĄ WYSTAWĘ

Na pierw­szej kon­dy­gna­cji budynku zwie­dza­jący dowie­dzą się o pro­ce­sie powsta­wa­nia bursz­tynu. A trzeba wie­dzieć, że nie­mal na całym świe­cie jest ok. 300 odmian żywic, w róż­nym wieku i kolo­rze. Zna­le­ziono je na wszyst­kich kon­ty­nen­tach oprócz Antark­tydy, lecz nie­wy­klu­czone, że rów­nież i tam kie­dyś zostaną odkryte. Nasz bursz­tyn bał­tycki powstał ponad 40 mln lat temu.
Na dru­giej kon­dy­gna­cji będą eks­po­no­wane wyroby z bursz­tynu. Nie zabrak­nie obiek­tów zabyt­ko­wych, świad­czą­cych o mistrzo­stwie daw­nych bursz­tyn­ni­ków, ale i współ­cze­snej, nowo­cze­snej biżu­te­rii. Ocze­kuj­cie też opo­wie­ści o bursz­ty­no­wej kom­na­cie, bo gdańsz­cza­nie mieli swój zna­czący wkład w jej powsta­nie.

źródło:

Muzeum Bursztynu (muzeumgdansk.pl)